F.U.C.K. Works

posted on 20 Feb 2009 20:17 by phil-wc
กลุ่มF.U.C.K. คอกลุ่มที่ต้องการวาดการ์ตูนตามหัวข้อของแต่ละคน โดยจะวนไปเรื่อยๆ 
 
 
 
F.U.C.K. Team # 1
 
                    
 
 
 
 
 
F.U.C.K. Team # 2
 
                    
 
 
 
 
 
 
F.U.C.K. Team # 3
 
                    
 
 
 
 
 
 
F.U.C.K. Team # 4
 
                    
 
 
 
 
 
 F.U.C.K. Team # 5
 
                    
 
 
 
 
 
 
F.U.C.K. Team # 6
 
                    
 
 
หัวข้อหลังจากนี้ ต้องติดตามในบล็อกเอา จะไม่รวมเพราะมีคนดอง ถ้าครบแล้วจะลง